16. Op-Pohjola ilmoittaa korvanneensa vammojen pahenemisen

Op Pohjola tekee muutoksenhakulautakunnan valitukseen lisälausunnon, jonka mukaan se katsoo korvaukseen oikeuttavaksi myös vammojen pahenemiset.
Seuraavissa päätöksissä se ilmoittaa jo korvanneensa vammojen pahenemiset. Lain mukaan vakuutusyhtiön kuuluu tehdä ratkaisut päätöksinä ja päätökset kuuluu toimittaa myös vammautuneelle.  Tätä päätöstä he eivät suostu toimittamaan.

Myöskään Op Pohjolan mukaan, tätä korvausta ei tarvitse kuitenkaan maksaa rahassa, koska tämä kuuluu kokonaisuuteen, josta ei tarvitse maksaa.

Katso alla korvauspäällikön (varatuomari) kirjallinen vastaus kysymyksiini vammojen pahenemisen korvauksista.  Korvauspäällikön vastaukset ei ole totta. 
Hän ilmoittaa hoitokulujen olevan laissa tarkoitettu vammojen pahenemisesta kuuluva korvaus.  

  

"TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2007. ........ Eräistä työtapaturmina korvattavista vammoista annetun asetuksen 1 §:n 6 kohta on katsottava poikkeussäännökseksi tapaturmavakuutuslain työtapaturmamääritelmään nähden eikä tapaturmavakuutuslain 4 §:n 4 momenttia sovellettaessa asetuksessa tarkoitettua työliikettä voida pitää 4 §:n 4 momentissa tarkoitettuna työtapaturmana. (Asetus eräistä työtapaturmina korvattavista vammoista kumottiin 1.1.2003 voimaan tulleella lailla samalla kuin se asialliselta sisällöltään siirrettiin tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momenttiin.) 2.2 Korvausaika Kun pahenemista korvataan, korvausta maksetaan ainoastaan pahenemisen ajalta. Oikeuskäytännössä paheneminen on korvattu ohimenevästi. Tapauksesta riippuen korvausaika on yleensä muutamasta viikosta puoleen vuoteen. On kuitenkin mahdollista, että muu vamma voi pahentua pysyvästi. Esimerkkinä edellä mainitusta voi olla ennestään nivelrikkoisen polven polvinivelen sisäinen murtuma, joka voi johtaa pysyvään korvattavuuteen."  

SAKARI RINTAMÄKI KYSYY VAMMOJEN PAHENEMISEN KORVAUSKISTA

"From: Sakari Rintamäki [mailto:sakari.rintamaki@johan.fi]

Sent: maanantai, 29. lokakuuta 2018 13.12
To: xxxxxxxxxxxx@op.fi;
Subject: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Hei!

Ao. hallintolakiin viitaten.
Olette maksaneet xxxxxxx vammojen pahenemisita korvaukset.:
Selivittäkää meille:
- mistä olette maksaneet korvaukset?
- milloin korvaukset on maksettu?
- paljonko olette maksaneet korvauksia?
- kauanko maksatte korvauksia?
- jos niitä ei ole maksettu rahana, millä tavoin ne on maksettu ja mistä syystä?

Pyydän vastaustanne mahdollisimman pian, viimeistään tällä viikolla.

T.

Sakari Rintamäki"


KORVAUSPÄÄLLIKÖN VASTAUS


Korvauspäällikkö xxxxxxx@op.fi
Vastaanottaja sakari.rintamaki@johan.fi
Kopio xxxxxxx@op.fi
Aihe RE: xxxxxxxxx
Päiväys to 01.11.2018 14:51:14

Hei,

Kesästä alkaen päätökset/keskustelu on koskenut vasemman jalkaterän III varpaan oireiston pahenemista sekä ko. varpaaseen suunniteltua jäykistysleikkausta. Korvauksia hoitokuluista on näihin liittyen maksettu seuraavasti:

 28.6.18, 41,20 euroa, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 9.8.2018 127,80 euroa, Pihlajalinna
 9.8.2018, 187,00 euroa, Pohjola Sairaala
 9.8.2018, 185,64 xxxxx (sairaanhoitokuluja)
 26.10.2018, 32,00 euroa Pihlajalinna

Lisäksi, ilm. aiempaan maksusitoumukseen perustuen maksettu fysikaalista hoitoa 600,00 euroa 9.8.2018.

Kysytte myös, kuinka kauan korvauksia maksetaan; mutta tarkkaa aikarajaa ei voi ennakkoon määrittää. Olemme kuitenkin antaneet maksusitoumuksen yllä mainittuun leikkaukseen, joten sen kulut maksetaan. Leikkauksenjälkeinen / leikkauksen aiheuttaman sairausloman siitä seuraavan ansiomenetyksen osuus käsitellään erikseen, kun leikkaus on tehty.

Yst.terveisin,

xxxxxxxx
korvauspäällikkö, varatuomari
Lakisääteiset tapaturmavahingot
Vahinkovakuutus, yritys ja suurasiakkaiden henkilökorvaus

OP
puh xxxxxxxxxxxxx"


HALLINTOLAKI

44 §

Päätöksen sisältö

Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi:
1) päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta;
2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu;
3) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu
   taikka miten asia on muutoin ratkaistu; sekä
4) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä.

Annettaessa suullinen päätös asianosaiselle on ilmoitettava, miten asia on ratkaistu, ja selostettava ratkaisun perustelut.

45 §

Päätöksen perusteleminen
Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava
sovelletut säännökset.

päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos:
1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista;
2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia;
3) päätös koskee vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista tai sellaisen edun myöntämistä,
    joka perustuu hakijan ominaisuuksien arviointiin;
4) päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista eikä muilla ole oikeutta
    hakea päätökseen muutosta;
    taikka 
5) perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta.
     Perustelut on kuitenkin 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa esitettävä, jos päätös
    merkitsee olennaista muutosta vakiintuneeseen käytäntöön