21. Muutoksenhakulautakunta vahvistaa, että lääkärinarviota ei tarvita

Muutoksenhakulautakunta vahvistaa, että Op Pohjolan lääketieteellinen arvio on hallintolain    45 §:n mukaisesti riittäväksi.  Riittää, kun vakuutuslääkäri ilmoittaa: työkyvyn alenema on alle 10 %, ei kuntoutus, eikä uudelleenkoulutustarvetta.  Alla hallintolain 45 % ja tapaturma ja ammattitautilain 124 §.

Muutoksenhakulautakunnan päätös on perustuslain vastainen.  Vakuutusyhtiö vapautetaan väärennöksestään.

Alla tähän liittyvät kohdat 

Hallintolaki 45 §

Päätöksen perusteleminen. Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.      Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos: 

1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista; 

2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia;

3) päätös koskee vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista tai sellaisen edun myöntämistä, joka perustuu hakijan ominaisuuksien arviointiin;

4) päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista eikä muilla ole oikeutta hakea päätökseen muutosta; taikka

5) perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta.

Perustelut on kuitenkin 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa esitettävä, jos päätös merkitsee olennaista muutosta vakiintuneeseen käytäntöön


Tapaturma ja ammattitautilaki 124 §

Korvausta koskevan päätöksen antaminen ja perusteleminen

Vakuutuslaitos ratkaisee oikeuden tämän lain mukaiseen korvaukseen antamalla siitä asianosaiselle kirjallisen päätöksen. Vakuutuslaitoksen on annettava päätöksensä tiedoksi postitse kirjeellä lähettämällä se vastaanottajalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen.

Vakuutuslaitoksen päätöksen perustelemiseen sovelletaan, mitä hallintolain (434/2003)
45 §:ssä säädetään. Jos korvauksen epäämistä koskeva päätös perustuu keskeisiltä osin lääketieteellisiin seikkoihin, päätöksen perustelujen tulee sisältää arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset.