Johdanto, mistä on kysymys?

SISÄLLYSLUETTELO 

1.   Lääkärien lausunnot
2.  Asiantuntijoiden kuntoutus ehdotukset
3.  Vakava liikenneonnettomuus v. 2003.
4.  Kuntoutus ja uudelleenkoulutus v. 2005-7.  Op Pohjolalle tieto tulevasta kuntoutuksesta. 
5.  Petoksen yritys, johti tarkkaan seurantaan.
6.  Nivelrikko tuli ja lähete polviproteesileikkaukseen.
7.  Kahden ortopedin lausunto leikkauksen siirtämisestä.
8.  Nivelrikkopotilaan työ.
9.  Op Pohjolan päätös kuntoutuksesta, jonka päätöksen he kieltävät tehneensä
10. Op Pohjola keskeyttää tapaturmaeläkkeen maksun kuntoutuksen ollessa kesken.
11. Op Pohjola antaa väärää ja jo ennakkoon sovittua informaatiota.
12. Op Pohjolan kuntoutuksen korvauspäällikkö toimittaa väärän todistuksen.
      Todisteet kuntoutuksesta.
13.  Op Pohjola muuttaa hylkäämisperustetta. Työkyvyn alenema on alle 10 %. ei kuntoutus, 
      eikä uudelleen koulutustarvetta. Selitys oli aina sama.
14. Vakuutuskuntoutus Ry (Vkk) tekee Op Pohjolalle oma-aloitteisen valituksen. 
15. Vkk:n valituksen päätöksestä teimme valituksen muutoksenhakulautakuntaan.
16.  Op Pohjola ilmoittaa korvaukseen oikeuttavaksi vammojen pahenemisen, 
      - myöhemmiin korvanneensa ne.
17.  Hallintolain rikkomus.  Tärkeä lisätodiste muutoksenhakulautakunnalle.
18.  Muutoksenhakulautakunnan perustuslain vastainen päätös: ei milloinkaan korvauksia.
19.   Kirjeet muutoksenhakulautakunnalle.
20.  Vakuutuslääkärin väärennetty lääkärin arvio paljastuu.
21.  Op Pohjolan ei tarvitse antaa enää milloinkaan lääkärin arviota.
22.  Tapaturmavakuutuslain 14 § 4 momentin vastainen päätös. Op Pohjolan ei tarvitse 
       maksaa tutkimus- ja selvitys kuluja.
23.  Poikani ja työnantajan väliset sopimukset. Op Pohjolan perustuslain vastainen toiminta.
24.  Valitus vireillä.  Op Pohjola ei tee uusia päätöksiä, vaikka syntyi täysin uusi tilanne, 
       oikean polven lumpiosta irtosi kolme kookasta palaa.  Op Pohjola =Työkuntoinen.  
25.  Op Pohjola kieltää maksusitoumuksen kuntoutustutkimus kuluista, jonka polven 
       leikannut ortopedi katsoi tarpeelliseksi. 
26.  Op Pohjola ei maksa lääkärissä käyntejä.  Ne ovat vain lausuntojen hakemisia?
27.  OP ryhmän johto on tietoinen tapaturmavakuutus puolen laittomasta toiminnasta.
       Kirje Op ryhmän johdolle 12.3.2017. 
28.  Suuri vasemman jalkaterän leikkaus. Op Pohjola puolittaa toipumisajan.
       Kuvat jalasta, kun Op Pohjolan päätös tuli.  (EI HERKILLE) 
29.  Uusi korjaava leikkaus
30.  Op Pohjolalta maksusitoumus leikkaukselle, mutta se yrittää estää sen toteutuksen.
31.   Petoksista tietämätön vakuutuslääkäri tekee vahingossa oikean ja päätöksen.
32.  Petoksia ei voi tehdä loputtomasti. Vanhojen petoksien peittely alkaa.
33.  Korvauspäällikkö lähettää petosten peittely tarkoituksessa totuuden vastaisen viestin.
34.  Lääkäri kansioon jälkeenpäin kirjattu lausunto kumosi vakuutuslääkärin oikean lausunnon.
35.  Yhteydenotto Tietoturva-asiamiehen toimiston lakimiehelle.  
36.  Op ryhmän tietoturvavastaavan selvitykset.
37.  Op Pohjola lähettää lokitiedot.
38.  Sähköpostit Op ryhmän johdolle.
39.  Tutkintapyyntö poliisille.  Tutkijaksi tuli suoraan Pohjanmaan                  poliisin talous rikososaston rikoskomisario.
40.  Saimme esittää Op ryhmän tietoturvavastaavalle kysymykset,
        kuten esitutkintalakikin edellyttää.
41.   Kysymykset Op ryhmän tietoturvavastaavalle, vastausten
       kirjallinen toimituspäivä 17.1.2018.
42.  Op ryhmän tietoturvavastaavan ja rikoskomisarion välinen
        keskustelu 16.1.2018 
43.  Tutkinnan päätös.  Ei rikosta?
44.  Sakari Rintamäen sähköpostit rikoskomisariolle.  Miksi todisteita
        ei otettu vastaan?
45.  Poliisin sisäinen tutkinta. Oliko tutkinnan lopettaminen
       kollektiivinen päätös? Toimiiko rikosylikomisario toimivaltansa
       puitteissa? Sisäisen tutkinnan päätös.
46.  Ympyrä sulkeutuu.  Ortopedin lähete Seinäjoen keskussairaalaan,
        polviproteesi leikkaus?
47.  Haaste oikeuteen.  Kuusi vuotta jatkettua petosta. 
      Vammautuneen parhaimman iän 
       tuhoaminen.  Vamman tuottaminen. Törkeä rekisterimerkintärikos
       petoksen peittely tarkoituksessa.
48.   Lopuksi

KIRJALLINEN SELOSTUS 
Poikani loukkaantui erittäin vakavasti alaraajoistaan liikenneonnettomuudessa v. 2003.
Monien leikkauksien ja kuntoutusten jälkeen todettiin, että vanhaan seisomatyö ammattiin, ei ollut enää paluuta. Aloitettiin Vakuutuskuntoutuksen kautta uudelleen koulutus kuorma-auton kuljettajaksi. Kuntoutuslääkärin mukaan, työ täytyy olla enemmän ajamispainotteista, kuin lastaamista. Kuntoutuslääkäri kirjasi kuntoutuksen loppulausuntoon myös arvion, jonka mukaan pojalleni on tulossa jossain vaiheessa polveen nivelrikko. 

Kun nivelrikko ilmenee, tämä ammatti ei enää sovellu, vaan hänen tulee ottaa yhteyttä Vakuutuskuntoutukseen, tai suoraan vakuutusyhtiöön, jolloin aloitetaan vielä kuntoutus ja uudelleen koulutus.  Kuorma-auton kuljettajan työt hän aloitti vuonna 2007.

Nivelrikko ja pistävä kipu tuli helmikuussa vuonna 2013. Ortopedin mukaan nivelrikko oli vaikea-asteinen. Hän kirjoitti lähetteen polviproteesileikkaukseen. Poikani oli tuolloin 33 vuotias. Usean asiantuntijan/ortopedin arvion mukaan poikani tulisi olemaan liian nuori proteesin käyttäjä, koska proteesin kestoikä on vain n. 10 - 15 vuotta, jonka jälkeen tulisi asentaa uusi polviproteesi. Toisen proteesileikkauksen onnistumisessa on paljon enemmän riskitekijöitä, jonka jälkeen vielä kolmas proteesi. 

Ortopedien mukaan leikkausta tulisi siirtää, niin pitkälle kuin se vain on mahdollista. Heidän mielestään työ tulisi olla nivelrikkopotilaalle sopivaa ja mahdollisimman vähän jalkoja rasittavaa. 
Poikani polven kipu loppui kesäkuussa. Hän oli halukas kokeilemaan vanhaa ammattiaan. Työnantaja oli kuitenkin jo olettanut, että poikani ei palaa enää polviproteesileikkauksen jälkeen töihin. Työnantaja, työterveyslääkäri ja Op Pohjola sopivat ilman, että pojalleni kerrottiin mitään, että hän tulee töihin työkokeilun kautta. Tämäkin pojalleni sopii.
Suunniteltu työkokeilutyö olilkin juuri se työ, joka on kuntoutusjakson loppuraporttiin kiellettynä erikseen kirjattu. Tästä on myös Op Pohjolalla tarkka tieto. Op Pohjola teki kesäkuussa 2013 päätöksen kuntoutuksesta, kuten vakuutusyhtiön kuuluikin tehdä. Kuntoutuksen ajalta maksetaan aina tapaturmaeläkettä. Kuntoutus oli vireillä ja pojalleni maksettiin kuntoutuksen alussa tapaturmaeläkettä. Kuntoutuspäällikkö lähetti syyskuun 18 pv sopimusosapuolille kuntoutussopimuspaperit allekirjoitettavaksi. 

Suora lainaus poikaani hoitaneen lääkärin lausunnosta: 
"Olen seurannut xxxxxxxxx tapausta todella läheltä.  Pidän työnantajan ja työterveyshuollon toimenpiteitä erikoisina. Pahoin vammautuneista jaloistaan huolimatta hän halusi palata takaisin työelämään. Olisi ollut vähintäänkin kohtuullista ottaa hänet mukaan työterveysneuvotteluun ja kuulla hänen mielipiteensä suunnitellusta työkokeilusta. Hän olisi voinut samalla kertoa ja perustellusti ilmoittaa, että työkokeilu ei tule onnistumaan ko. työssä. Hänelle ei myöskään lainkaan ilmoitettu työterveyshuollon, eikä työnantajan puolelta työkokeilusta, vaan hän luuli menevänsä normaalisti vanhaan työhönsä. Nivelrikko tulee ajan myötä pahenemaan xxxxxxxx jaloissa. Etenemisen nopeutta hidastaa jalkoja säästävä sopiva työ. Nyt hänelle suunnitellun työkokeilun työ ei sitä olisi ollut. Eikä hän olisi myöskään pystynyt sitä kovin pitkään tekemään. Tämän asian totesi ortopedi xxxxxxxi lausunnossaan 15.11.2013. Uskon, että xxxxxxxx osallistuminen aikaisempaa työtä raskaampaan työkokeiluun olisi pahentanut jalkavaivoja ja aiheuttanut lisää särkyjä. Aikaisempaa työtä raskaammasta työstä hän ei käsittääkseni selviä."

Op Pohjolan petos alkaa. Se ei ole tehnytkään kuntoutus/työkokeilupäätöstä.
Poikanikaan ei hyväksynyt työkokeiluksi jaloille vaarallista työtä, josta lääkärit olivat varoittaneet. 
Op Pohjola aloitti väärää informaation antamisen:  Ei ole enää Op Pohjolan asia, jos poikani ei mene tähän (vaaralliseen) työhän, Op Pohjola ei maksa enää korvauksia. Ks. kohta 9.
Vakuutusyhtiö katsoi tililaisuuden tulleen ja katkaisi työkokeilun, etsimättä sopivempaa työkokeilupaikka.
Kuntoutuksen korvauspäällikkö lähetti erehdyttämistarkoituksessa väärän asiakirjan, jonka mukaan minkäänlaisia kuntoutustoimia ei ole edes ollut vireilläkään. He katkaisivat myös tapaturmaeläkkeen maksun elokuun 13 pv. Ks. kohta 10.
Isossa talossa tieto ei ain kulje. Tämä laiton petostoimenpide ei tullut kaikkien tietoon.
Op Pohjolan kuntoutuspäällikkö jatkoi poikani kuntoutus- ja uudelleenkoulutustoimia ja lähetti mm. sopimuspaperit kaikille osapuolille vielä 18 pv syyskuuta. Ks. kohta 7-

Tähän petokseen oleellisesti kuuluu vakuutuslääkärin kirjoittama vakuutuslääkärin lausunto, joka olit päinvastainen, kuin poikaani hoitaneiden lääkäreiden arvio.
Heidän mukaansa poikani on 100 % työkyvytön kuorma-auton kuljettajan tehtävään.
Vakuutuslääkärin arvion mukaan hänen työkyvyn alenemansa on alle 10 %, ei kuntoutus, eikä 
uudelleen koulutustarvetta.  Kun työkyvyn alenema on alle 10 %, mitkään tapaturmista annetut lait eivät astu voimaan. 
Tämän jälkeen heidän lausuntonsa on ollutkin 6 vuotta aina sama, joka kysymykseen tuli aina sama vastaus.
Yritimme kysyä: " siihenkö työhön joka oli kielletty, vai joku toinen? vastaus oli liturgia, aina sama. 

Tämä kuusi vuotta on mennyt, jokainen poikaani hoitaneista lääkäreistä ilmoittaa hänen olevan työkyvytön kyseiseen ammattiin.
Näitä lääkärintodistuksia on n. 40. Op Pohjolalle on toimitettu kymmeniä lääkärien lausuntoja, joissa pyydetään hänelle kuntoutusta ja uudelleenkoulutusta.
Lähes koko ajan, hän on ollut tämän kuusi vuotta lääkärien kirjoittamilla sairauslomilla.
Vuoden 2017 huhtikuun ison jalkaleikkauksen jälkeen hänen tilanteensa on kipujen osalta jonkin verran helpottunut.  Hän ei kuitenkaan ole saanut mistään korvauksia, on hän ollut töissä, jos jalat ovat sen sallineet. 

Muutoksenhakulautakunta on antanut hänelle Op Pohjolan pyytämän tuomion.
Pojalleni, tai hänen työnantajalleen ei tarvise milloinkaan maksaa vammautuneista jaloista johtuvia korvauksia.
Riittää, kun Op Pohjola ilmoittaa poikani työkyvyn aleneman olevan alle 10 %.
Tämä Op Pohjolan laittoman päätöksen tekee vielä laittomammaksi se, että jalkavammojen vuoksi, pojalleni tehdyt, erilaiset leikkaukset, ja hoidot ovat vaatineet vuosittain yli 300 tuntia hoitoaikaa.
Jo pelkästään hänen vammoihinsa käyttämä hoitoaika on yli 20 %, hänen potentiaalisesta vuosittaisesta työajastaan, joka on 1550 tuntia.  

Esimerkkitapauksena poikani tapaus on ollut hyvä, niin valitettavaa, kun se onkin.
Hänellä on ollut jonkinlainen lääketieteellinen toimenpide tämän kuuden vuoden ajan lähes aina meneillään.  Vakuutusyhtiön on pitänyt tehdä vakuutuspetosta petoksen perään, toisin kuin yleensä.  Normaalisti vakuutusyhtiön keinoin vammautunut siirtyy nopeasti yhteiskunnan palvelujen käyttäjäksi. 

Poikani on todistettavasti ja varmasti petoksen uhri, niin on myös minun entinen yritykseni, joka turvasi vakuutuksella työntekijänsä.
Mahdollisia petoksen uhreja ovat myös kaikki, jotka maksavat tapaturmavakuutusmaksuja vammautumisen turvaksi.