42. Op ryhmän tietoturvavastaavan ja rikoskomisarion välinen keskustelu 16.1.2018, joka riitti tutkinnan lopettamiseen.

MIKÄLI OP RYHMÄN TIETOTURVAVASTAAVA OLISI VASTANNUT NÄIHIN KYSYMYKSIIN REHELLISESTI OLISI KÄSITTÄÄKSENI ESITUTKINTA ALOITETTU.

Op ryhmän tietoturvavastaavan piti toimittaa vastaukset kysymyksiin rikoskomisariolle 17.01.2019. Vastaukset olisivat lokitietoja vertailemalla kertoneet totuuden tapahtuiko 
alla olevat rekisterimerkintä rikkomukset.

16.01.2019 rikoskomisario ja Op ryhmän tietoturvavastaava kävivät puhelinkeskustelun, jonka perusteella rikosylikomisario päätti, että tietoturvavastaavan ei tarvitse vastata kirjallisesti estittämiimme kysymyksiin. PUHELINKESKUSTELUN PERUSTEELLA HÄN PÄÄTTI
TUTKIMUKSEN: EI RIKOSTA

Puhelinkeskustelumme rikoskomisarion kanssa sain sen käsityksen, että Op ryhmän tietoturvavastaavan ei tarvinnut vastata ainoaankaan niistä kysymyksistä (kohta 41)
joita hänelle esitimme.  
Mielestäni ainoastaan esittämäni kysymykset olisivat antaneet vastauksen siihen, tapahtuiko seuraavat henkilörekisterilain rikkomukset petosten peittelytarkoituksessa. 


43 §  Henkilörekisteririkos

        2) antaa rekisteröidylle väärän tiedon tai harhaanjohtavan tiedon.
        3) käyttää henkilörekisteriä tai sen tietoja muuhn kuin lain mukaisesti määriteltyihin
            käyttötarkoituksiin.

        ja siten loukkaa rekisteröidyn ykstyisyyden suojaa taikka aihettaa hänelle muuta
        vahinkoa, tai muuta vahinkoa, on tuomittava henkilörekisteririkoksesta sakkoon tai
        vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

44 § Henkilötietorekisteririkkomus
       
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tämän lain tai sen nojalla annettujen 
       säännösten tai määräysten vastaisesti   
       2) laiminlyö noudattaa, mitä henkilörekisterin käyttötarkoituksen määrittelystä,
           rekisteriselosteen´ laatimisesta ja nähtävillä pitämisestä, tietojen ilmoittamisesta
           rekisteröidylle, henkilörekisterissä havaitun virheen oikaisusta tai tietojen
           ilmoittamisesta tietosuojavaltuutetulle on säädetty.
        3) antaa tietosuojaviranomaiselle henkilörekisteriä koskevassa asiassa väärä tai
            harhaanjohtavan tiedon;

         4) rikkoo henkilötietorekisterin suojaamisesta ja hävittämisestä annettuja määräyksiä 
         5) siten vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan, on
             tuomittava, jollei rikkomuksesta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta,
             henkiörekisteririkkkomuksesta sakkoon.

          Henkilörekisteririkkomuksesta on tuomittava myös se, joka törkeästi
          huolimattomuudesta syyllistyy 43 §:ssä tarkoittettuun tekoon.

  45 §  Henkilörekisteriin tunkeutuminen
           
Joka käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta tai muulla petollisella toimella
           läpäisee tunnistuskontrollin tai vastaavan turvajärjestelyn ja siten oikeudettomasti
           tunkeutuu automaatisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettyyn henkilörekisteriin, on
           tuomittava henkilörekisteriin tunkeutumisesta sakkoon tai vankeuteen enintään
           kuudeksi kuukaudeksi.