39. Tutkintapyyntö poliisille 12.12.2018

 Teimme tutkintapyynnön poliisille.  Asia meni suoraan Pohjanmaan poliisin talousrikososaston rikosylikomisario xxxxxxx lle. 

Alla on luettavissa tutkintapyyntömme.

TUTKINTAPYYNTÖ POLIISILLE 

Olen Sakari Rintamäki, xxxxxx isä ja toimin hänen valtakirjallaan tässä asiassa. (liite 1. valtakirja) Poikani xxxxxx on pahoin alaraajoistaan vuonna 2003 liikenneonnettomuudessa/työtapaturmassa vammautunut. (liite 2.esimerkkinä lääkäri xxxxx lausunto kymmenistä vastaavista)

xxxxx vammat ovat vaikeat ja pysyvät, niin myös olisi Op-vakuutukselle tapaturmasopimuksen mukaisesti kuuluvat kustannukset. Näiden kustannusten oikeudenmukaisen toteutumisen on Op-vakuutus Oy estänyt viiden vuoden ajan kaikin mahdollisin tavoin, myös laittomin.

Olemme kirjanneet viiden vuoden ajalta n. 10 tapausta, jotka mielestämme täyttävät petoksen tai törkeän petoksen tunnusmerkit ja joilla Op-vakuutus on näennäisesti saanut estettyä korvausten maksamisen xxxxxx.

He ovat saanet aikaan myös tapaturma-asian muutoksenhakulautakunnan ratkaisut, joista osa on myös perustuslainvastaisia.

Kuten seuraavat esimerkit:

Toimittamalla muutoksenhakulautakunnan valitukseen kuulumattoman aineiston, he saivat aikaan muutoksenhakulautakunnan ratkaisun, jonka mukaan xxxxxxx ei tarvitse maksaa tapaturmana aiheuttamista jalkavammoista johtuvista syistä milloinkaan korvauksia hänet palkanneelle työnantajalle tai xxxxxx itselleen. Liite 3. ja 4. Kuljetusliike xxxxxx.

Onnettomuuden jälkeisistä vammojen pahenemisista he ilmoittavat maksaneensa xxxxx         xxxxxx   korvauksia. Näitä, kuten ei muitakaan korvauksia Op-vakuutuksen tarvitse maksaa, kunhan he pitävät xxxxxx työkyvyn aleneman alle 10 %:n, jolloin ei mitkään työtapaturmista annettujen lakien korvausvelvollisuudet astu voimaan.

OLEELLISESTI LIITTYY TÄHÄN TUTKINTAPYYNTÖÖN SEURAAVA:

Vakuutuslääkärin tekemä väärennetty lausunto

Op-vakuutuksen vakuutuslääkäri xxxxxx on käsitellyt jo vuosia xxxxx asian. Koska jalkojen vammat ovat pahat ja ne ovat myös lisääntyneet, on vakuutusyhtiölle toimitettu vuoden 2013 jälkeen yli 20 asiantuntijalääkärinlausuntoa, joissa jokaisessa on todettavissa 100 %:n työkyvyttömyys ja hyvin monessa lausunnossa on myös kirjattuna uudelleenkoulutustarve.

Olimme ihmetelleet mistä vakuutuslääkäri xxxxx saa päinvastaisen lausunnon xxxx xxxx jalkojen tilasta kuin mitä häntä hoitaneet lääkärit ovat kirjoittaneet. Selvisi, että vakuutuslääkäri xxxxx olikin ottanut eri lääkärinlausunnoista sanoja ja lauseita sieltä täältä. Hän oli irrottanut sanoja kontekstista ja yhdistänyt niistä oman lääkärinlausuntonsa, josta hän sai näin päinvastaisen lausunnon kuin mitä häntä hoitaneet lääkärit. Kun saimme tämän selville, moitimme Op-vakuutusta kovasti, sanalla "hävetkää". Op-vakuutus on hyväksynyt/tunnustanut selvityksemme oikeaksi. Seuraavissa Op-vakuutuksen päätöksissä oli tämä kaikkien asiantuntijoiden mukaan korvauksen käsittelyyn oleellisesti kuuluva vakuutuslääkärin lääketieteellinen lausunto jätetty kokonaan pois.

Op-vakuutuksen mukaan heidän nykyinen vakuutuslääkärin lääketieteellinen arvio on riittävä ja se on seuraava:

"Työkyvyn alenema on alle 10 %, eikä uudelleen koulutus ja kuntoutustarvetta ole."

Huolimatta vammojen muutoksista ja pahenemisista, tämä em. vakuutuslääkärin lääketieteellinen arvio on ollut muuttumattomana jokaisessa Op-vakuutuksen xxxx korvauspäätöksessä yli viiden vuoden ajan.

Käsityksemme mukaan tämä lause kuuluisi olla vakuutuslääkärin lääketieteellisestä arviosta johtuva seuraus, ei vakuutuslääkärin lääketieteellinen arvio.

Liite 5. Mistä on Op-vakuutuksen lääketieteellinen perustelu? Sähköpostikirjelmät

TUTKINTAPYYNTÖÖN JOHTANEET TAPAHTUMAT xxxxx oli viime vuoden keväällä vasemman jalkaterän isossa leikkauksessa ja kesällä oikean polven leikkauksessa. Osa hänen vasemman jalan varpaista katkaistiin ja luudutettiin uudelleen. Yksi varvas luutui väärin ja esti normaalin kävelemisen. xxxxx meni Pohjola-sairaalan ortopedi xxxxx vastaanotolle 11.7.2018. Hänen mielestään xxxxx jalka tulee leikata uudelleen. Hän kirjoitti sairausloman ja kehotti xxxxx hakeutumaan hänen jalkansa edellisenä vuonna leikanneen ortopedi xxxxx vastaanotolle. (Liite 6.) xxxx vastaanotolla xxxx oli 31.7.2018, hän ilmoitti leikaavansa xxxxx jalan elokuun aikana. xxxxx kirjoitti myös xxxx sairauslomaa elokuun loppuun saakka.(Liite 7)

Vakuutusyhtiössä xxxx asian käsitteli poikkeuksellisesti toinen ( Lehtijo ) vakuutuslääkäri, joka ei ollut tietoinen xxxx kohdalla Op-vakuutuksen saavuttamista laittomista etuuksista, jotka ovat voimassa työkyvyn aleneman ollessa alle 10 %. Hän teki oikean, laillisen ratkaisun, hyväksyi sairauslomat ja 100 %:n työkyvyttömyyden.

Kuten edeltä jo on käynyt ilmi, Op-vakuutuksen saaman ratkaisun mukaan heidän lääketieteellisen selvityksen antajan ei tarvitse olla tietoinen lääketieteestä. Ratkaisu on jo valmiina, riittää kunhan sen joku julki tuo. Korvauspäällikkö xxxxxx huomattua asian, hänellä olikin kiire saada aikaan uusi lausunto korvaamaan oikea lausunto väärällä, jonka mukaan xxxxxx työkyvyn alenema tulisi olla alle 10 % ja hän on työkykyinen. Liite 8.

Epäilyksemme mukaan Op-vakuutuksen korvauspäällikkö xxxxx on tehnyt rekisterimerkintärikoksen:

• poistamalla Op-vakuutuksen käyttämän lääkärikansion muiden sitä käyttävien näkyvistä ja käytöstä viikon ajaksi.

• tehnyt vakuutuslääkäri xxxxx nimissä siihen merkintöjä

• ilmoittamalla tallennusongelmasta, jolloin vakuutuslääkäri xxxxx lääkärinlausunnot eivät olisi tallentuneet.

Käsittääksemme ja Tietoturvavaltuutetun toimiston lakimieheltä saamani informaation mukaan jo kansion poistaminen muiden käytöstä on tietoturvarikos ja poliisiasia. Häneltä saamani ohjeen mukaan olin ensiksi yhteydessä Op-ryhmän tietoturvavastaavaan xxxxx, hänellä piti olla myös mahdollisuus tarkastaa lokitiedoista, pitikö epäilyksemme paikkansa?

Kaikki häneltä saamamme viestit ja selvittämättä jättämiset, vahvistivat epäilymme olevan oikea.

Seuraavissa sähköpostiviesteissäni on kertomuksia asioiden kulusta ja toimenpiteistä.

Liite 9. Sähköposti kirjeenvaihto Op-ryhmän tietoturvavastaavan xxxxx kanssa.

Liite 10 Sähköpostiviestit Korvauspäällikkö xxxxx ja xxxxx ja Op- vakuutuksen korvauksista vastaavalle johtaja xxxxx.

. Liite 11: Sähköpostit Op-ryhmän pääjohtaja xxxxx ja Op-vakuutuksen johdolle xxxxx, xxxxx xxxx ja xxxxx

Liite 12. Korvauspäällikkö xxxxxx vastaukset kysymyksiini. (vastaukset on ristiriitainen)

Liite 13. Op-vakuutuksen toimittama " loki", joka ei vastannut millään tavalla esittämiimme kysymyksiin?

Lopuksi:

Pidän tätä tutkintapyyntöä myös yhteiskunnallisesti merkittävänä. Tapaturmavakuutuksen päätösten valitustie on muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus. Tämä valitustie on mahdollistanut tapaturmavakuutusyhtiöiden lainvastaisen toiminnan. Mielestäni tästä "kaiken yläpuolella olevasta" toiminnasta on myös kysymys tässä tapauksessa.

Olen toiminut 40 vuotta yrittäjänä ja työllistänyt n. 1000 henkilötyövuotta. Tapaturmavakuutusyhtiö ei toimi vakuutuksen maksajien antaman valtakirjan mukaisesti. Olen kolmen vuoden ajan käyttänyt poikani tapausta myös esimerkkinä tiedottaessani aktiivisesti lainsäätäjille ja työnantajille toimintamallien muuttamiseksi, siten, että tapaturmista annettujen lakeja noudatetaan.

Pidän siis jo yhteiskunnallisesti erittäin tärkeänä, että esitutkinnassa tarkistetaan Op-vakuuksessa olevat xxxxxx lokitietotapahtumat ja niiden tekijät.

Isossakyrössä 12.12.2018

Sakari Rintamäki